โครงการย่อย ลักษณะเรือนพุ่มของมะเขือเทศและความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายใต้โรงเรือน