ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อสมบัติทางกายภาพและความคงตัวของระบบที่มีแป้งมันสำปะหลังเป็นส่วนประกอบ

Publish Year International Journal 3
2010 exPrawta Chantaro, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Influence of sucrose on thermal and pasting properties of tapioca starch and xanthan gum mixtures", Journal of Food Engineering, ปีที่ 98, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2010, หน้า 44-50
2008 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exSrijunthongsiri, S, "Influence of xanthan gum on rheological properties and freeze-thaw stability of tapioca starch", Journal of Food Engineering, ปีที่ 88, ฉบับที่ 1, กันยายน 2008, หน้า 137-143
2006 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Effect of Xanthan Gum and pH on Pasting Properties and Freeze-Thaw Stability of Tapioca Starch", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2006, หน้า 203-208
Publish Year International Conference 1
2006 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Influence of sodium alginate on the gelatinization and retrogradation of tapioca Starch", The 13th World Congress, 17 - 21 กันยายน 2006, สาธารณรัฐฝรั่งเศส
Publish Year National Conference 5
2009 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exMs. Prawta Chantaro, "Effect of pH and heating time on pasting and rheological properties of tapioca starch containing xanthan gum", การประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาครั้งที่ 2: เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย, 27 - 29 สิงหาคม 2009, เมือง ชลบุรี ประเทศไทย
2009 exPrawta Chantaro, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "สมบัติด้านเพสติงและความหนืดของสารผสมแป้งมันสำปะหลังและแซนแทนกัมที่มีความเป็นกรดเบสและเวลาในการให้ความร้อนต่างๆ", The 35th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 35), 15 - 17 ตุลาคม 2009, ชลบุรี ประเทศไทย
2007 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Influence of temperature on viscosity of tapioca starch containing sodium alginate", The Food Innovation Asia 2007 , 14 - 15 มิถุนายน 2007, BITEC Bangna, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exS. Srijunthongsiri, "Freeze-thaw stability of tapioca starch and alginate mixtures at different pH.", The 33rd Congress on Science and Technology of Thailand (STT 33). , 18 - 20 ตุลาคม 2007, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2006 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "ผลของแซนแทนกัมและความเป็นกรดเบสต่อสมบัติทางด้านเพสติงและความคงตัวด้าน การแช่แข็งและละลายของแป้งมันสำปะหลัง", the 44th Kasetsart University Annual Conference, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2013 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "ผลิตภัณฑ์ขนมชั้นแช่แข็งและกระบวนการผลิตขนมชั้นแช่แข็ง", มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย., 2013