การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวระบบเอกซ์ทรูชันจากข้าวไทยเสริมธาตุเหล็ก

Publish Year International Journal 1
2008 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนายวายุห์ สนเทศ, "Iron Fortification in Developing of Extruded Thai Rice Snack", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2008, หน้า 360-366