การใช้ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม้กับผลผลิตไม้ผลส่งเสริมในพื้นที่โครงการหลวง

Publish Year National Conference 2
2005 inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, "ผลของน้ำส้มไม้ต่อคุณภาพและผลผลิตของมะละกอและเสาวรส", ประชุมวิชาการผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2548 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548, 4 พฤศจิกายน 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, "ผลของการใช้น้ำส้มไม้ต่อการเจริญเติบโตของสตรอเบอรี่", งานประชุมวิชาการผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2548 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548, 4 พฤศจิกายน 2005, เชียงใหม่ ประเทศไทย