ปรสิตในลูกปลาบึกและปลาบึก

Publish Year International Journal 1
2008 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "Parasitic Diversity of Siluriform Fishes in Mekong River, Chiang Rai Province", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 34-39
Publish Year International Conference 1
2008 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "Fish parasite diversity in Mekong river in the north of Thailand", The 2nd international conference on science and technology for sustainable development of the greater Mekong sub-region , 2 - 3 ตุลาคม 2008, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Publish Year National Conference 2
2008 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของปรสิตที่พบในปลาอันดับ Siluriformes ในแม่น้ำโขง จังหวัดเชียงราย ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exภัทราวรรณ คำบุญเรือง, inนางพิณทิพย์ กรรณสูตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวประไพสิริ สิริกาญจน, รองศาสตราจารย์, "ปรสิตในปลาแค้ Bagarius bagarius (Hamilton-Buchanan) จากแม่น้ำโขง บริเวณอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย