การบำบัดสีและปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อและกระดาษโดยวิธีทางชีวภาพ

Publish Year International Journal 5
2010 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, exOncheera Petchoy, exJirawate Chedchant, "Decolorization of Reactive Dye by White-Rot Fungus Datronia sp. KAPI0039", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2010, หน้า 879-890
2009 inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, exW. Phochinda, exT.Kreetachat, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Efficiency of Ozone, Activated Carbon and Microorganisms in Decolorisation of Pulp and Paper Mill Effluent", Water Practice & Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2009, หน้า 1-6
2009 exดร.ต่อพงษ์ กรีฑาชาติ, inดร.มงคล ดำรงค์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "GAC adsorption treated pulp and paper mill effluents using ozone as a pre-treatment", Water Practice & Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2009, หน้า 1-6
2007 exKreetachat, T, inดร.มงคล ดำรงค์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPunsuwon, V, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exChomsurin, C, "Effects of ozonation process on lignin-derived compounds in pulp and paper mill effluents", JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, ปีที่ 142, ฉบับที่ 1-2, เมษายน 2007, หน้า 250-257
2006 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Effects of Ozonation Process on Lignin-derived Compounds in Pulp and Paper Mill Effluents.", Journal of Hazardous Materials, In Press, Corrected Proof, Available online 12 August 2006,, สิงหาคม 2006, หน้า 0-0
Publish Year National Journal 1
2008 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, exดร.ต่อพงษ์ กรีฑาชาติ, inดร.มงคล ดำรงค์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Single- and bi-components adsorption of phenol and isopentanoic acid onto activated carbon", Thai Environmental Engineering Journal , ปีที่ 2008, ฉบับที่ 22(2), สิงหาคม 2008, หน้า 1-10
Publish Year International Conference 3
2008 inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exวิสาขา ภู่จินดา , "Efficiency of Ozone, Activated Carbon and Microorganisms in Decolorisation of Pulp and Paper Mill Effluent", In the 2nd IWA-ASPIRE Conference and Exhibition, 28 ตุลาคม 2008 - 3 พฤศจิกายน 2009, Perth เครือรัฐออสเตรเลีย
2006 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Comparison of White-rot Fungi and Ozone for Decolorization of wastewater from Pulp and Paper Industry", IWA 4th International Conference on Oxidation Technologies for Water and Wastewater Treatment, 15 พฤษภาคม 2006, Goslar สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2006 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Effects of ozone on lignin-derived compounds in pulp and paper mill effluent.", The 4th International Conference on Oxidation Technologies for Water and Wastewater Treatment,, 15 - 17 พฤษภาคม 2006, Goslar สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Publish Year National Conference 1
2006 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "การคัดแยกเชื้อราที่มีความสามารถในการลดสีน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเยื่อและกระดาษ", The 44th Kasetsart University Annual Conference, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, อื่นๆ ประเทศไทย