โครงการพัฒนาคุณภาพและการใช้ประโยชน์จากกระดาษสับปะรดและกล้วย

Publish Year National Conference 1
2010 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, "การผลิตเยื่อและกระดาษด้วยมือจากกาบกล้วยนํ้าว้าที่เก็บผลผลิตแล้วเพื่อใช้งานหัตถกรรมและบรรจุภัณฑ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย