การพัฒนาคุณภาพน้ำนมถั่วเหลืองและน้ำผลไม้ด้วย Probiotic bacteria

Publish Year National Conference 1
2007 inนายวันชัย พันธ์ทวี, exนางสาววงค์ทิพา โรจนประภพ , "การศึกษาความคงตัวของการทนกรดและนำดีของ Lactobacillus plantarum และ L. casei ในน้ำส้มแลพนำสับปะรดหมัก", The 19th Annual Meeting of The Thai society for Biotechnology:TSB2007: Biotechnology for Gross National Happiness, 9 - 12 ตุลาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย