การทดสอบการเจริญเติบโตผลผลิตของมะกอกโอลีฟในพื้นที่ระดับความสูงต่าง ๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง

Publish Year International Conference 1
2008 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "Study on growth and yield of olive oil in elevation areas of Royal Project Foundation", Nutrition and gastronomic event dedicated to Sicily, 23 มกราคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย