การพัฒนากรรมวิธีการผลิตบ๊วยแผ่น

Publish Year National Journal 1
2006 inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเบื้องต้นในการพัฒนาผลไม้แผ่นผสมบ๊วยและผลไม้บางชนิด", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 37, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), มีนาคม - เมษายน 2006, หน้า 301-304
Publish Year National Conference 1
2006 inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาบ๊วยแผ่นจากบ๊วยดอง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย