การหมุนเวียนของธาตุอาหารและการย่อยสลายของซากพืชในสวนป่าไม้โตเร็วต่างถิ่น ณ ดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่