การประเมินผลผลิตของปริมาณไซยาไนต์ในเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลัง