โครงการศึกษาความเหมาะสมและรายละเอียดโรงฆ่าสัตว์ และระบบบำบัดน้ำเสียมา๖รฐาน GMP ของเทศบาล ต.ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี