โครงการศึกษาความเหมาะสมและรายละเอียดโรงฆ่าสัตว์ และระบบบำบัดน้ำเสียมาตรฐาน GMP ของเทศบาล ต.วัฒนานคร จ.สระแก้ว