การพัฒนาวัสดุนาโนด้วยกลไกซุปปร้าโมเลกุลของอนุพันธุ์เบนซอกซาซีนไดเมอร์ : การออกแบบโมเลกุล และกระบวนการสังเคราะห์บนพื้นฐานความเข้าใจของเครือข่ายพันธุ์ไฮโดรเจนของเบนซอกซาซีนไพเมอร์