การพัฒนาเมมเบรนพอลิเมอร์ที่นำโปรตรอนได้ในช่วงอุณหภูมิขนาดกลางของเซลล์เชื้อเพลิง : ศึกษาความ แข็งแรงเชิงกล

Publish Year National Conference 1
2006 exวิโรจน์ ตั้งสถิตเกียรติ์ (นิสิต), inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของแผ่นเมมเบรนผสมสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงที่อุณหภูมิห้อง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 โรงแรมรามาการ์เดน กทม. 26-27 ตุลาคม 2549, 26 - 27 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย