การศึกษากระบวนการดูแลรักษาคุณภาพปูนิ่มหลังการเก็บเกี่ยว