สภาพของโรงเรือนอนุบาลต่อการขยายพันธุ์กวาวเครือขาวจากต้นตอที่ปลูกด้วยเมล็ดและจากป่า

  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

  • โครงการเดี่ยว

  • 2548 (2547-2548)

  • inนายสมโภชน์ ทับเจริญ

  • inนายสมโภชน์ ทับเจริญ

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์