โครงการวิจัยการปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนโดยความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์