โครงการศึกษาและวิจัยเพื่อการทำความเย็นจากรั้วบ้าน

Publish Year International Conference 1
2008 inนางยุพยง เหมะศิลปิน, รองศาสตราจารย์, inมล.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Heat Effect of Planting Fences", การประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2551 สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย "ภูมิปัญญา การสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพื่อการพึ่งตนเองและความพอเพียง", 23 - 25 พฤษภาคม 2008, พิษณุโลก ประเทศไทย