โครงการการเพิ่มมูลค่าต้นทานตะวันโดยการแปรรูปเป็นไซโลสและแอลกอฮอล์

Publish Year International Journal 1
2009 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exสินศุภา จุ้ยจุลเจิม, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, "Bioethanol production from enzymatically saccharified sunflower stalks using steam explosion as pretreatment. ", International Journal of Biological and Life Sciences , ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม 2009, หน้า 21-24