การพัฒนาปุ๋ยชีวภาพด้วยจุลินทรีย์ที่ส่งเสริมการเจริญและความแข็งแรงของพืชและจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่ สามารถควบคุมการระบาดของโรคพืช