การใช้ประโยชน์จากคัพภะและข้าวกล้องงอกเป็นอาหารสุขภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า

Publish Year International Journal 2
2013 exRattanamechaiskul, C., exSoponronnarit, S., exPrachayawarakorn, S., inนางพัชรี ตั้งตระกูล, "Optimal Operating Conditions to Produce Nutritious Partially Parboiled Brown Rice in a Humidified Hot Air Fluidized Bed Dryer", Drying Technology, ปีที่ 31, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2013, หน้า 368-377
2012 exChungcharoen, T., exPrachayawarakorn, S., exSoponronnarit, S., inนางพัชรี ตั้งตระกูล, "Effect of Drying Temperature on Drying Characteristics and Quality of Germinated Rices Prepared from Paddy and Brown Rice", Drying Technology, ปีที่ 30, ฉบับที่ 16, พฤศจิกายน 2012, หน้า 1844-1853
Publish Year International Conference 1
2014 inนางพัชรี ตั้งตระกูล, "Innovative Rice Products in Thailand", East Asia Conference on Standardization of Rice Function, 10 - 12 ธันวาคม 2014, Kyoto ญี่ปุ่น
Publish Year International Trademark 2
2012 inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, "การผลิตข้าวกล้องงอกเพื่อเพิ่มกรดแกมม่า แอมิโน บิวเทริก (Gamma Amino Butyric acid) ในข้าวพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในประเทศไทย", สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2012
2005 inดร.วารุณี วารัญญานนท์, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, "2548 กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณแกมมาแอมิโน บิวเทริกแอซิดในคัพภะของข้าว", Kasetsart University, 2005