การบริโภคภายในประเทศและการส่งออกสินค้าผลไม้ของไทย ปีที่ 2