การสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งของประเทศ ไทย