การจำลองทางคณิตศาสตร์ของเทคนิคการแยกวิเคราะห์ด้วยการตกผลึกของพอลิเอทธิลีน

Publish Year International Journal 5
2007 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exJirachaithorn, P, exSoares, JBP, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Mathematical modeling of crystallization analysis fractionation of ethylene/1-hexene copolymers", JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART B-POLYMER PHYSICS, ปีที่ 45, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2007, หน้า 1010-1017
2007 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exSoares J.B.P, exJirachaithorn P, "A Mathematical Model for the Kinetics of Crystallization in Crystaf", Macromol. Symp., ปีที่ 257, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2007, หน้า 94-102
2006 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exSoares J.B.P., exJirachaithorn P., inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Mathematical modeling of crystallization analysis fractionation (Crystaf) of polyethylene", JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART B-POLYMER PHYSICS, ปีที่ 44, ฉบับที่ 19, ตุลาคม 2006, หน้า 2749-2759
2005 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "Crystallization analysis fractionation", JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART B-POLYMER PHYSICS, ปีที่ 43, กันยายน 2005, หน้า 1557-1570
2005 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "Fractionation of Semicrystalline Polymers by Crystallization Analysis Fractionation and Temperature Rising Elution Fractionation", Advanced Polymer Science, ปีที่ 182, ฉบับที่ 1, กันยายน 2005, หน้า 1-54
Publish Year National Journal 1
2005 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Eco-design", KU Engineering Journal, ปีที่ 19, ฉบับที่ 57, ธันวาคม 2005 - มีนาคม 2006, หน้า 126-135
Publish Year International Conference 6
2007 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exSoares J.B.P., exJirachaithorn P, "A Mathematical Model for the Kinetics of Crystallization in Crystaf", Macromolecular Symposia, 24 ตุลาคม 2007
2006 exJirachaithorn P, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exSoares J.B.P, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Modeling of Crystallization Ananlysis Fractionation (Crystaf) of LLDPE and HDPE with Broad Molecular Weight Distribution", Regional Symposium on Chemical Engineering , 3 - 5 ธันวาคม 2006, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2006 exJirachaithorn P., inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exSoares J.B.P, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Modeling of Crystallization Ananlysis Fractionation (Crystaf) of Linear-Low Density Polyethylene (LLDPE)", International Conference on Modellig in Chemical and Biological Engineering Sciences, 25 - 27 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "A Kinetic Model of Crystalli Zation Analysis Fractionation (Crystaf)", International Conference on polyolefin Characterization, 15 - 18 ตุลาคม 2006, อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
2005 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exSoares J.B.P, exJirachaithorn P, exSornprom N, "Kinetic Model of Crystallization Analysis Fractionation (Crystaf): Model Formulation and Validation for Homopolymers", 3rd International Conference on Materials for Advanced Technologies , 3 - 8 กรกฎาคม 2005, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2004 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exSoares J.B.P, "Modeling of Crystallization Analysis Fractionation (Crystaf)", Regional Symposium on Chemical Engineering, 1 - 2 ธันวาคม 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย