การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากไหมอีรี่เพื่ออุตสาหกรรม

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

  • โครงการเดี่ยว

  • 2548

  • inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

  • inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์

Publish Year International Journal 1
2008 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exChidchai Punyasawon, "Process Optimization for the Production of Philosamia ricini (Eri Silk) Pupae Hydrolysate ", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2008, หน้า 341-352
Publish Year International Copyrights 1
2006 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exนายชิดชัย ปัญญาสวรรค์, "Production process of protein hydrolysate from silk and products thereof", สกว, 2006