การผลิตเส้นด้ายและผ้าจากไหมอีรี่ผสมกับฝ้ายในระดับหัตถอุตสาหกรรม

Publish Year International Journal 5
2010 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inนางสุชาดา อุชชิน, "Influence of Eri silk fiber on physical characteristics and dyeing properties of Eri silk/cotton blended yarn", Color Technol., ปีที่ 126, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 42-47
2008 inดร.รังสิมา ชลคุป, exOssetin, JF, exSinoirneri, A, exDrean, JY, "Effects of blending parameters on the cross-section fiber migration of silk/cotton blends", TEXTILE RESEARCH JOURNAL, ปีที่ 78, ฉบับที่ 4, เมษายน 2008, หน้า 361-369
2008 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inนางสุชาดา อุชชิน, "Effect of Blending Factors on Eri Silk and Cotton Blended Yarn and Fabric Characteristics", Macromolecular Symposia, ปีที่ 264, ฉบับที่ 1, เมษายน 2008, หน้า 44-49
2005 inดร.รังสิมา ชลคุป, "Silk Waste/Cotton Blended Yarns in Cotton Microspinning:Physical Properties and Fibre Arrangement of Blended Yarn", Res. J. of Text. Apparel., ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2005, หน้า 57-69
2005 inดร.รังสิมา ชลคุป, "Cotton Dyeing for Reactive Dyes in Cottage Level.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2005, หน้า 147-152
Publish Year International Conference 1
2008 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inนางสุชาดา อุชชิน, "Effect of Blending Factors on Eri Silk and Cotton Blended Yarn and Fabric Characteristics", Macromolecular Symposia, 1 เมษายน 2008
Publish Year National Conference 3
2008 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inนางสุชาดา อุชชิน, "ผลของการฟอกขาวและการย้อมสีต่อสมบัติทางกายภาพของเส้นด้ายปั่นผสมไหมอีรี่และฝ้าย", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติครั้งที่ 1 , 22 - 23 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inนางสุชาดา อุชชิน, "Effect of blending factors : silk content and yarn count on Eri silk/cotton blended yarn and fabric characteristics", The 2nd International Conference on Advance in Petrochemicals and Polymers, 25 - 27 มิถุนายน 2007
2007 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inนางสุชาดา อุชชิน, "Effect of peroxide bleaching on the tensile behavior and morphology of Eri silk/cotton blended yarn", Proceeding of Asian Workshop on Polymer Processing 2006, 6 - 8 ธันวาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย