ระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนระยะที่ 1

Publish Year International Conference 3
2007 inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, "Recreation Opportunity Classification and Challenges in Maintaining Recreation Diversity in Thailand's National Parks", The George Wright Society Biennial Conference on Parks, Protected Areas, and Cultural Sites, 15 - 21 เมษายน 2007, St. Paul
2006 inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, "Exploring Recreation Diversity in Thailand: A Nation-Wide Study of Nature-based Recreation Resources and Behavior", The Third International Conference on Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas, 13 - 19 กันยายน 2006, Rapperswil สมาพันธรัฐสวิส
2006 inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย อรุณประภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exรติกร น่วมภักดี, inนายธีระพงษ์ ชุมแสงศรี, อาจารย์, "Decistion Support System for Sustainable Management Planning of Nature-based Recreation Areas in Thailand", The Third International Conference on Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas, 13 - 19 กันยายน 2006, Rapperswil สมาพันธรัฐสวิส
Publish Year National Conference 6
2011 exนายบุญเชียน เพชรลำพัน, inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, "การประเมินศักยภาพทรัพยากรนันทนาการและการจำแนกช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการของแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติในจังหวัดหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exวรัทยา พรมชู, inดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์, inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, exปนัดดา ชำนาญสุข, "ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อโปรแกรมสื่อความหมายในแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ แหล่งนันทนาการกึ่งธรรมชาติ และแหล่งนันทนาการทางประวัติศาสตร์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้โมเดลการวางแผนนันทนาการแบบเน้นประสบการณ์ในการจำแนกแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, "การรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อความแออัดในแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, "การรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความหลากหลายทางนันทนาการในแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย