การสังเคราะห์ซิลิกาเมโซพอร์ชนิด SBA-15 จากเถ้าแกลบและการใช้เป็นตัวรองรับในการเร่งปฏิกิริยาการผลิตน้ำมันดีเซลบริสุทธิ์

Publish Year International Conference 1
2006 exNanta-ngern A., inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Short-time synthesis of ordered mesostructured silica SBA-15 using ultrasonic technique", the 13th Regional Symposium on Chemical Engineering 2006 - Advances in Chemical and Biomolecular Engineering (RSCE 2006), Singapore, 3 - 5 ธันวาคม 2006, สาธารณรัฐสิงคโปร์
Publish Year National Conference 2
2007 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exAttaporn Nanta-ngern, exThongthai Witoon, "State of Art in Synthesis of Porous Silica Supports from Renewable Resources", The 17th Chemical Engineering and Applied Chemistry National Conference., 30 ตุลาคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2006 exNanta-ngern A., inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Ultrasonic Synthesis of Mesostructured Silica SBA-15 from Rice Husk Ash", The 16th Chemical Engineering and Applied Chemistry National Conference, 26 - 27 ตุลาคม 2006, อื่นๆ ประเทศไทย