การวิจัยด้านการพัฒนาดีเอ็นเอเครื่องหมายเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช

Publish Year International Journal 2
2008 exWatcharawongpaiboon, N, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Development and characterization of microsatellite markers from an enriched genomic library of cucumber (Cucumis sativus)", PLANT BREEDING, ปีที่ 127, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 74-81
2008 inดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์, รองศาสตราจารย์, exW. Doungchan, exP.Puddhanon, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, exP Grudloyma, exC. Kirdsri, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, exT. Pulam, "SSR-based and grain yield-based diversity of hybrid maize in Thailand", Field Crops Research , ปีที่ 108, เมษายน 2008, หน้า 157-162
Publish Year National Journal 5
2007 exกมลศิริ เพชรบูรณ์, exอุไรวรรณ พงษ์พยัคเลิศ, exฉัฐพร คุ้นวงศ์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การทดสอบสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยงเชื้อรา Phytophthora infestans", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2007, หน้า 135-141
2007 exนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์, inดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด microsatellite ตรวจสอบความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรมในแตงกวา และการวิเคราะห์ต้นทุนการตรวจสอบด้วยเทคนิค SSLP", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2007, หน้า 179-189
2007 exOrnubol Chomdej, exOrawan Chatchawankanpanich, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Response of resistant breeding lines of tomato germplasm and their progenies with Seedathip3 to Tomato Yellow Leaf Curl Virus, Thailand isolate (TYLCTHV-[2]", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 29(6), มิถุนายน 2007, หน้า 1469-1477
2006 exNuchjaree Watcharawongpaiboon, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Development of microsatellite markers from an eniched genomic library of pumpkin (Curcurbita moschata L.)", Songklanakarin J.Sci.Technolo.,, ปีที่ 29(5), พฤศจิกายน 2006, หน้า 1217-1223
2006 exกมลสิริ เพชรบูรณ์, inนางสาวพัชรา โพธิ์งาม, อาจารย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การจำแนกลักษณะของเชื้อรา phytophthora infestants สาเหตุของโรคใบไม้จากมะเขือเทศและมันฝรั่งในจังหวัดตากและจังหวัดเชียงใหม่", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2006, หน้า 125-135