การปรับโครงสร้างทางเคมีของแป้งโดยการควบคุมความเป็นไฮโดรโฟบิกและไฮโดรฟิลิก: แนวทางเพื่อการประยุกต์ใช้งานทางอุตสาหกรรม