การแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรประเภทแป้งให้เป็นพลังงานก๊าซไฮโดรเจนโดยใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงและการออกแบบถังหมักขนาด 5 ลิตร (ต่อเนื่อง)

Publish Year National Journal 1
2008 inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, exWilawan Channarong, exMongkol Ngmjarearnwong, exNumtip Dechprae, "Biohydrogen from Phototrophic Bacteria, A Renewable Energy Potentially Combine with Fuel Cell", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 183-201