การผลิตซีโอไลด์บริสุทธิ์สูงจากการของแข็ง

Publish Year National Conference 1
2004 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Production of hydrocarbons from carbon dioxide over various zeolite catalysts", The 42nd Kasetsart University Annual Conference, 1 มกราคม 2004