ปฏิกรณ์คาร์บอนจิ๋ว

Publish Year National Conference 1
2005 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Synthesis and Control of Layer numbers of Carbon Nanotubes", The 15th Chemical Engineering and Applied Chemistry National Conference, 27 - 28 ตุลาคม 2005