การวิจัยในชั้นเรียนการออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

Publish Year National Conference 2
2006 inนางพัฑรา สืบศิริ, อาจารย์, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวดาวิษี บุญธรรม, อาจารย์, "การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนพื้นฐานแนวคิดวิษณุกรรมนิยม", การประชุมวิชาการครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
2005 inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้", การประชุมสาระศาสตร์: การประชุมวิชาการว่าด้วยการออกแบบ, สถาปัตยกรรม และศาสตร์เกี่ยวเนื่อง ครั้งที่ 9, 20 - 21 ตุลาคม 2005, กรุงเทพมหานคร