การศึกษาการสะสมของสารตะวั่วในส่วนต่าง ๆ ของต้นข้าว