การพัฒนากระดาษฟางขาวเคลือบน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรเพื่อยืดอายุการเก็บผลไม้กวน (ทุนวิจัยประเภทเครือข่ายภาคกลางตอนบน)

  • สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

  • โครงการเดี่ยว

  • 2547 (2547-2548)

  • inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

  • inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์

Publish Year National Conference 1
2006 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุภนิดา (ลาออก) บัวบาน, "การพัฒนากระดาษฟางข้าวเคลือบน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรเพื่อยืดอายุการเก็บผลไม้กวน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ, 30 มกราคม - 2 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย