การศึกษาคุณสอบัติเชิงหน้าที่ของกลิ่นหอมจากสารสกัดกลิ่นรสต้มยำ

  • สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย

  • โครงการเดี่ยว

  • 2547 (2547-2549)

  • inดร.สุมิตรา บุญบำรุง

  • inดร.สุมิตรา บุญบำรุง

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี