จลนพลศาสตร์ของการสังเคราะห์ฟีนอลจากเบนซีนและไนตรัสออกไซด์แบบขั้นตอนเดียวโดยใช้โลหะทรานสิชั้นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

Publish Year International Journal 1
2008 inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exBoonsomlanjit B, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "On the dynamical instability of packed-bed reactors in the presence of catalyst deactivation", COMPUTERS AND CHEMICAL ENGINEERING, ปีที่ 32, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2008, หน้า 2897-2902
Publish Year National Journal 1
2008 exบุญเลิศ บุญสำราญจิตต์, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "ความไม่เสถียรจากความแตกต่างของการไหลในปฏิกรณ์แบบอัดแน่นในสภาวะที่มีการเสื่อมสภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา", วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal), ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 60-64
Publish Year National Conference 1
2005 inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์ฟีนอลด้วยกระบวนการแบบขั้นตอนเดียว", การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว, 13 - 15 ตุลาคม 2005, เพชรบุรี ประเทศไทย