การศึกษาถึงคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ของสารพิษฟูซารินอนเอ็กซ์และเมตาบอไลทืในเป็ดและไก่

Publish Year International Journal 1
2008 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exPoapolathep, S, exSugita-Konishi, Y, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSinthusing, C, exItoh, Y, exKumagai, S, "Fate of fusarenon-X in broilers and ducks", POULTRY SCIENCE, ปีที่ 87, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2008, หน้า 1510-1515
Publish Year International Conference 1
2007 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Dispositions and bioavailability of fusarenon-X, a mycotoxin, in broilers and ducks", The 11th International Congress of Toxicology (ICTXI), 15 - 19 กรกฎาคม 2007, แคนาดา
Publish Year National Conference 3
2008 inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, inนางสาววนิดา พัสดุรักษ์, "การศึกษาเปรียบเทียบชีวสมมูลของยาแอมม็อกซี่ซิลลินในไก่กระทงโดยวิธีการให้ทางกิน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exกาญจนา อิ่มศิลป์, inนายชยกฤต สินธุสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, exSugita-Konishi, Y., exKumagai, S., "Fate and systematic availability of fusarenon-X in duck", Internation Symposium on Mycotoxicology in Bangkok, 13 - 14 ธันวาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exกาญจนา อิ่มศิลป์, exทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, exSugita-Konishi, Y., exKumagai, S., "Toxicokinetics of Fusarenon-X, a mycotoxin, in broilers", International Symposium on Mycotoxicology in Bangkok, 13 - 14 ธันวาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย