การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วย

  • มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2547

  • inนางเนื้อทอง วนานุวัธ, อาจารย์

  • inนางเนื้อทอง วนานุวัธ, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี