โครงการวิจัยประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วครวาของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง