การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตเมรัยผลไม้ไทยให้มีคุณภาพทัดเมียมกับต่างประเทศ