การเพิ่มประสิทธิภาพข้าวโพดอาหารสัตว์ด้วยการเอกซิทรูชั่น (ทุน IPUS)

Publish Year National Conference 1
2006 inดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้ข้าวโพดเอกซ์ทรูดต่อสมรรถภาพการผลิตในลูกสุกรอนุบาล", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย