การจำแนกชนิดของปูทะเลในสกุล Scylla ด้วยการวิเคราะห์ลำดับดีเอ็นเอ เพื่อการเพาะเลี้ยงและการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน

Publish Year National Conference 1
2006 inดร.อำนวย จรด้วง, ศาสตราจารย์, "การจำแนกชนิดปูทะเลในประเทศไทยด้วยกาวิเคราะห์ลำดับดีเอ็นเอ", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2549 (Thailand Research Expo 2006), 8 - 13 กันยายน 2006, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย