การจำแนกพันธุกรรมระหว่างปลาบึก (Pangasianodon gigas , Chevey) จากบ่อเลี้ยง

Publish Year National Conference 1
2006 inดร.อำนวย จรด้วง, ศาสตราจารย์, "ลำดับไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอทั้งหมดของปลาบึก(Pangasianodon gigas)", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2006), 8 - 13 กันยายน 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย