ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง ; โครงการย่อยที่ 10 : การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการผลิตไผ่บนที่สูง