ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง ; โครงการย่อยที่ 1 : ความหลากหลายของไผ่บนพื้นที่สูง