ผลของอุณหภูมิและความชื้นในสภาวะการผลิตอาหารไก่เนื้อต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและการย่อยได้ของแป้งมันสำปะหลังและข้าวโพด (โครงการการบูรณาการสัตว์ปีก)

Publish Year National Conference 2
2006 inดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, "ผลของอุณหภูมิอัดเม็ดต่อความแข็งของเม็ดอาหารและการใช้ประโยชน์ได้ของแป้งในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังเส้น", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 สาขาสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม 2006
2006 inดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, "ผลของอุณหภูมิคลุกไอน้ำอัดเม็ดและระดับมันสำปะหลังในสูตรอาหารไก่เนื้อต่อความคงทนของเม็ดอาหารและการใช้ประโยชน์ได้ของสารโภชน ะแป้ง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย